TimeBitEX Terms of Service - TimebitEX

TimeBitEX Terms of Service

Điều khoản dịch vụ của TimeBitEX – Điều khoản và điều kiện

Thỏa thuận này là giữa TimeBitex và người dùng. Bằng cách sử dụng TimeBitex hoặc một trong các chi nhánh của nó thông qua trang web TimeBitex hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác do TimeBitex hoặc các chi nhánh của họ cung cấp, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận sử dụng này cũng như Chính sách bảo mật của chúng tôi được tìm thấy trong trang web TimeBitex. Ngoài ra, khi sử dụng một số tính năng nhất định của dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng cho các tính năng đó. TimeBitex có quyền sửa đổi hoặc thay đổi các điều khoản bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của mình. Bất kỳ và tất cả các sửa đổi hoặc thay đổi đối với các điều khoản này sẽ có hiệu lực ngay khi được công bố trên trang web hoặc phát hành cho người dùng. Do đó, việc bạn tiếp tục sử dụng TimeBitex đóng vai trò là sự chấp nhận thỏa thuận và quy tắc sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ sửa đổi nào đối với các điều khoản này, bạn phải ngừng sử dụng TimeBitex.

1. Điều khoản dịch vụ của TimeBitEX – Đủ điều kiện

1.1. TimeBitex có thể không cung cấp dịch vụ ở tất cả các thị trường và khu vực pháp lý. Nếu bạn đang đăng ký sử dụng các dịch vụ thay mặt cho một pháp nhân, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng (a) pháp nhân đó được tổ chức hợp lệ và tồn tại hợp lệ theo luật pháp hiện hành của tổ chức đó; và (b) bạn được ủy quyền hợp pháp bởi pháp nhân đó để hành động thay mặt họ.

1.2. Bạn cũng tuyên bố và bảo đảm rằng bạn: (a) đủ tuổi hợp pháp để hình thành hợp đồng ràng buộc (ít nhất 18 tuổi hoặc ở độ tuổi hợp pháp khác, theo thẩm quyền liên quan của bạn); (b) trước đây chưa bị đình chỉ hoặc xóa khỏi việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi; (c) có toàn quyền và thẩm quyền để tham gia vào thỏa thuận này và khi làm như vậy sẽ không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn là một bên; và (d) sẽ không sử dụng dịch vụ của chúng tôi nếu bất kỳ luật hiện hành nào ở quốc gia của bạn cấm bạn làm như vậy theo các điều khoản này.

2. Điều khoản dịch vụ của TimeBitEX – Mô tả dịch vụ

2.1. TimeBitex cung cấp một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số trực tuyến (tiền điện tử thành tiền điện tử) cho các sản phẩm thường được gọi là tài sản tiền điện tử, mã thông báo mã hóa, mã thông báo kỹ thuật số, tiền điện tử hoặc tiền kỹ thuật số. TimeBitex hoạt động như một nhà cung cấp nền tảng giao dịch chứ không phải là người mua hoặc người bán trong các giao dịch được thực hiện giữa các thương nhân. TimeBitex cũng không phải là nhà tạo lập thị trường. Người dùng phải đăng ký và mở tài khoản với TimeBitex và gửi tài sản kỹ thuật số trước khi bắt đầu giao dịch. Thương nhân có thể yêu cầu rút tài sản kỹ thuật số của họ, tuân theo các giới hạn như được nêu trong các điều khoản này.

2.2. Tất cả người dùng TimeBitex phải hiểu rằng có những rủi ro liên quan đến giao dịch tiền tệ kỹ thuật số. TimeBitex khuyến khích tất cả người dùng thực hiện thận trọng và giao dịch có trách nhiệm trong các phương tiện của riêng họ.

3. Điều khoản dịch vụ của TimeBitEX – Trách nhiệm pháp lý

3.1. Từ chối bảo hành

ĐỐI VỚI VIỆC TỐI THIỂU TỐI THIỂU ĐƯỢC CHẤP NHẬN THEO LUẬT ÁP DỤNG, DỊCH VỤ, VẬT LIỆU TIMEBITEX, VÀ BẤT K PRODUCT SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HOẶC THÔNG TIN NÀO KHÁC ĐƯỢC CUNG CẤP HOẶC SAU KHI ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN MỌI THỜI GIAN ĐƯỢC CUNG CẤP VÀ TẤT CẢ CÁC ĐẢM BẢO NÀO KHÁC CỦA BẤT K K LOẠI NÀO, BẤT K EX R EX RÀNG NÀO BẤT K K LOẠI NÀO, BẤT K EX R EX RÀNG HOẶC NÂNG CẤP, KHÔNG CÓ GIỚI HẠN, KHÔNG CÓ GIỚI HẠN, ĐẢM BẢO ĐẢM BẢO CỦA ĐỐI TÁC, TUYỆT ĐỐI, ĐẢM BẢO CỦA ĐỐI TÁC, TUYỆT ĐỐI BUÔN BÁN. KHÔNG GIỚI HẠN SỰ BẮT ĐẦU, TIMEBITEX KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC ĐẢM BẢO RITENG TRANG WEB, DỊCH VỤ HOẶC VẬT LIỆU TIMEBITEX ĐƯỢC CHÍNH XÁC, HOÀN THÀNH, ĐÁNG TIN CẬY, HIỆN TẠI, HOẶC MIỄN PHÍ CỦA VIR. TIMEBITEX KHÔNG ĐẢM BẢO RATNG MỌI ĐƠN HÀNG S EX ĐƯỢC THỰC HIỆN, CHẤP NHẬN, GHI LẠI HOẶC XÓA MỞ. NGOẠI TRỪ CÁC TUYÊN BỐ TUYỆT VỜI THIẾT LẬP TỨC THỎA THUẬN TRONG HỢP ĐỒNG NÀY, BẠN VÀO VIỆC CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RATNG BẠN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN BẤT K ST TUYÊN BỐ NÀO KHÁC HOẶC TÌM HIỂU KHÔNG GIỚI HẠN SỰ BẮT ĐẦU, BẠN Ở ĐÂY HIỂU VÀ ĐỒNG Ý R TIMENG TIMEBITEX KHÔNG ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM CHO BẤT K L VIỆC NÀO HAY BẤT K AR BẤT K OR BẤT K OR BẤT K OR BẤT K OR BẤT K OR NÀO NÀO TRONG GIAO DỊCH DỮ LIỆU BỀN VỮNG, (C) TƯƠNG TÁC TRONG BẤT K D DỮ LIỆU NÀO VÀ (D) BẤT K D NHỮNG THIỆT HẠI NÀO ĐƯỢC TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI DÙNG KHÁC

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO HÀNH NGAY LẬP TỨC TẠI ĐÂY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG NẾU VÀ ĐỐI VỚI NÓ TUYỆT VỜI ĐƯỢC DỰ ÁN BỞI LUẬT ÁP DỤNG CỦA JURISDICTION TRONG KHI BẠN CÓ QUYẾT ĐỊNH.

3.2. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý

ĐẾN VIỆC TỐI THIỂU TỐI THIỂU ĐƯỢC CẤP PHÉP THEO LUẬT ÁP DỤNG, KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO, KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO S TIME THỜI GIAN, ĐẠI DIỆN, ĐẠI DIỆN, ĐẠI DIỆN, ĐẠI DIỆN, ĐẠI DIỆN, ĐẠI DIỆN, ĐẠI DIỆN , CÁC THIỆT HẠI TUYỆT VỜI HOẶC SIMILAR HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM HAY KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ (KHÔNG BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, KHÔNG CÓ GIỚI HẠN, DAMAGES CHO MẤT LIỆU DỮ LIỆU, THÔNG TIN, LÃI SUẤT ĐỐI VỚI VIỆC BẤT K D DỮ LIỆU, THÔNG TIN, DOANH THU, LỢI NHUẬN DỊCH VỤ, HOẶC BẤT K PRODUCT SẢN PHẨM, DỊCH VỤ NÀO KHÁC HOẶC MẶT HÀNG KHÁC ĐƯỢC CUNG CẤP HOẶC TRÊN BEHALF CỦA TIMEBITEX VÀ NÓ KHÁC, SAU KHI HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC SAU KHI NÀO KHÁC MỘT CÔNG TÁC XÁC NHẬN CUỐI CÙNG JUDICIAL R THNG R DNG NHỮNG THIỆT HẠI NÀO LÀ MỘT KẾT QUẢ CỦA NỀN TẢNG GROSS CỦA CHÚNG TÔI, FRAUD, MISCONDFORM HOẶC VI PHẠM TUYỆT VỜI CỦA LUẬT. MỘT SỐ JURISDICTIC KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI TUYỆT VỜI HOẶC TUYỆT VỜI, VÌ GIỚI HẠN TRÊN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

3.3. Sự bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ TimeBitex vô hại, các chi nhánh, nhà thầu, nhà tài trợ và giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý tương ứng của họ và chống lại mọi khiếu nại, hành động, tố tụng, điều tra, yêu cầu, vụ kiện, chi phí, thiệt hại (kể cả luật sư ‘phí, tiền phạt hoặc tiền phạt do bất kỳ cơ quan quản lý nào áp dụng) phát sinh từ hoặc liên quan đến (a) việc bạn sử dụng hoặc thực hiện liên quan đến các dịch vụ TimeBitex, (b) bạn vi phạm hoặc thực thi các điều khoản này, hoặc (c) của bạn vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quyền hiện hành nào của bất kỳ bên thứ ba nào trong quá trình bạn sử dụng TimeBitex. Nếu bạn có nghĩa vụ bồi thường cho TimeBitex, các chi nhánh, nhà thầu, nhà tài trợ và giám đốc, cán bộ, nhân viên hoặc đại lý tương ứng của họ theo điều khoản này, TimeBitex sẽ có quyền, theo quyết định riêng của mình, để kiểm soát mọi hành động hoặc tiến hành và xác định liệu TimeBitex có muốn giải quyết hay không, và nếu vậy, về điều khoản nào.

4. Điều khoản dịch vụ của TimeBitEX – Phí

4.1. Bạn đồng ý thanh toán cho TimeBitex các khoản phí được quy định tại phần phí Phí của Bỉ trên trang web chính thức của TimeBitex có thể được cập nhật theo thời gian theo quyết định riêng của TimeBitex. Bất kỳ khoản phí cập nhật nào như vậy sẽ được áp dụng triển vọng cho bất kỳ giao dịch hoặc giao dịch nào khác diễn ra sau ngày phí được cập nhật có hiệu lực. Bạn ủy quyền cho TimeBitex xóa bất kỳ số tiền nào khỏi tài khoản của bạn cho bất kỳ khoản phí áp dụng nào mà bạn nợ theo các điều khoản này.

5. Điều khoản dịch vụ của TimeBitEX – Không cung cấp chứng khoán

5.1. TimeBitex nỗ lực tất cả các biện pháp có thể để đảm bảo rằng các tài sản tiền điện tử có sẵn trong nền tảng của nó không thể được phân loại là “bảo mật” bởi SEC và / hoặc các cơ quan có thẩm quyền quốc gia khác. Hơn nữa, TimeBitex thể hiện rằng họ không bao giờ có ý định hoặc mong muốn tạo ra các mã thông báo và / hoặc tiền xu có thể được phân loại là “bảo mật” có sẵn trong nền tảng của nó.

5.2. Trách nhiệm đối với thực tế là công cụ này không thể được coi là bảo mật của Cameron, thuộc về những người tạo ra mã thông báo và / hoặc tiền xu. Nếu có bất kỳ rủi ro hoặc suy đoán nào về việc mã thông báo và / hoặc đồng xu có thể được coi là bảo mật, thì TimeBitex có quyền cấm và ngừng mọi giao dịch trên nền tảng của chúng tôi với các mã thông báo và / hoặc đồng tiền đó theo quyết định riêng của mình.

5.3. Chúng tôi thực hiện theo các thực tiễn tốt nhất để quyết định xem một tài sản tiền điện tử có phải là bảo mật hay không. Tuy nhiên, chúng tôi không cung cấp bảo hành và / hoặc đầu tư, tài chính, pháp lý hoặc bất kỳ lời khuyên chuyên nghiệp nào khác, rằng bất kỳ tài sản tiền điện tử nào có sẵn thông qua nền tảng của chúng tôi không phải là bảo mật.

6. Điều khoản dịch vụ của TimeBitEX – Khác

6.1. Các Điều khoản này chứa toàn bộ thỏa thuận và thay thế mọi hiểu biết trước đó và đương thời giữa các bên liên quan đến các dịch vụ của TimeBitex.

6.2. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các điều khoản này và bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn có thể có với TimeBitex, các điều khoản của thỏa thuận khác sẽ chỉ được áp dụng nếu các điều khoản này được xác định cụ thể và được tuyên bố sẽ bị ghi đè bởi thỏa thuận khác đó.

6.3. Thỉnh thoảng chúng tôi có quyền thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản này theo quyết định của chúng tôi. Nếu chúng tôi thay đổi các điều khoản này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo về những thay đổi đó, chẳng hạn như bằng cách gửi e-mail, thông báo trên trang chủ của trang web chính thức TimeBitex và / hoặc bằng cách đăng các điều khoản được sửa đổi thông qua các trang web TimeBitex hiện hành và các ứng dụng di động và cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu các điều khoản này. Các điều khoản được sửa đổi sẽ được coi là có hiệu lực ngay khi đăng đối với bất kỳ người dùng mới nào của TimeBitex. Trong tất cả các trường hợp khác, các điều khoản được sửa đổi sẽ có hiệu lực đối với người dùng hiện có trước đó:

a. ngày người dùng nhấp hoặc nhấn nút để chấp nhận những thay đổi đó hoặc;
b. ngày người dùng tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi sau khi TimeBitex cung cấp thông báo về những thay đổi đó hoặc xuất bản phiên bản mới của các điều khoản trên trang web chính thức.

6.4. Mọi điều khoản được sửa đổi sẽ áp dụng triển vọng cho việc sử dụng các dịch vụ sau khi những thay đổi đó có hiệu lực. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sửa đổi nào, bạn phải ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi và liên hệ với chúng tôi để chấm dứt tài khoản của bạn.

6.5. Không từ bỏ. Thất bại hoặc chậm trễ của chúng tôi trong việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền lực hoặc đặc quyền theo các điều khoản này sẽ không hoạt động như một sự từ bỏ.

6.6. Mức độ nghiêm trọng. Sự vô hiệu hoặc không thể thực thi của bất kỳ điều khoản nào trong số này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào khác, tất cả các điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

6.7. Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo các điều khoản này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ TimeBitex, bao gồm cả hoạt động của pháp luật hoặc liên quan đến bất kỳ thay đổi kiểm soát nào. TimeBitex có thể chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng bất kỳ hoặc tất cả các quyền của mình theo các điều khoản này, toàn bộ hoặc một phần, mà không có được sự đồng ý hoặc chấp thuận của bạn.

6.8.

Các cuộc thi: Thỉnh thoảng các đối tác kinh doanh, nhà thầu, khách hàng, đối tác của chúng tôi có thể tổ chức các cuộc thi, thử nghiệm, trò chơi khác nhau và bất kỳ loại sự kiện nào khác có sẵn cho người dùng thông qua nền tảng của chúng tôi. Khi đồng ý tham gia các cuộc thi như vậy, bạn sẽ tuân thủ các quy tắc của từng cuộc thi cụ thể và hành động theo chúng. Trừ khi được quy định khác bởi các quy tắc của một cuộc thi cụ thể, TimeBitex không kiểm soát và không liên quan đến bất kỳ cuộc thi nào như vậy và sẽ không có trách nhiệm tiến hành và tổ chức cuộc thi. TimeBitex có quyền xuất bản các quy tắc của cuộc thi nhận được từ người nắm giữ cuộc thi. Bạn hiểu và thừa nhận rằng việc bạn tham gia vào cuộc thi như vậy và các tương tác của bạn với chủ sở hữu cạnh tranh có nguy cơ của riêng bạn. BẠN NÂNG CẤP VÀ NẮM GIỮ THỜI GIAN HẤP DẪN TIMEBITEX CHỐNG LẠI BẤT K CL YÊU CẦU, NHU CẦU VÀ THIỆT HẠI NÀO, TRỰC TIẾP, TRỰC TIẾP, LIÊN QUAN ĐẾN ĐẶC BIỆT, HOẶC BẤT K D CÁC BỆNH NHÂN NÀO KHÁC BẤT K IN MỘT HÀNH ĐỘNG NÀO TRONG HỢP ĐỒNG, NGHIÊM TÚC (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI NỀN TẢNG) HOẶC KHÁC, GỐC TỪ HOẶC BẤT KAY CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LIÊN QUAN HOẶC BẤT K OF BẤT K OF ĐẢM BẢO NÀO phương tiện truyền thông) để sử dụng thông tin đó trong bất kỳ cách nào.

Việc bạn đăng nhập vào Trang web này hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi Trang web này sẽ không giống như việc chúng tôi chuyển bất kỳ tài sản trí tuệ nào cho bạn.

7. Điều khoản dịch vụ của TimeBitEX – Đăng ký tài khoản

7.1. Cần phải trải qua quá trình đăng ký và tạo một tài khoản với TimeBitex để sử dụng nền tảng của chúng tôi theo đúng thứ tự và với đầy đủ chức năng của nó.

7.2. TimeBitex bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, để giới hạn số lượng tài khoản TimeBitex mà bạn có thể nắm giữ, duy trì hoặc tạo. Tài khoản TimeBitex không thể được chỉ định cho bất kỳ bên thứ ba nào.

7.3. Khi bạn tạo tài khoản TimeBitex, bạn cam kết:

a. tạo một mật khẩu mạnh mà bạn không sử dụng cho bất kỳ trang web, dịch vụ trực tuyến hoặc ngoại tuyến nào khác;
b. cung cấp thông tin chính xác và trung thực. Vui lòng kiểm tra Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn;
c. đồng ý thông qua các thủ tục AML / KYC, có thể được áp dụng cho bạn tại một số điểm;
d. duy trì và cập nhật kịp thời thông tin tài khoản TimeBitex của bạn;
e. duy trì bảo mật tài khoản TimeBitex của bạn bằng cách bảo vệ mật khẩu của bạn và hạn chế quyền truy cập vào tài khoản TimeBitex của bạn;
f. thông báo kịp thời cho chúng tôi nếu bạn phát hiện hoặc nghi ngờ bất kỳ vi phạm bảo mật nào liên quan đến tài khoản TimeBitex của bạn;
g. chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản TimeBitex của bạn và chấp nhận mọi rủi ro về mọi quyền truy cập được ủy quyền hoặc trái phép vào tài khoản TimeBitex của bạn, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

8. Điều khoản dịch vụ của TimeBitEX – Tiền gửi / rút tiền từ tài sản tiền điện tử

8.1. Nền tảng của chúng tôi cho phép người dùng gửi tài sản tiền điện tử vào tài khoản TimeBitex từ dịch vụ bên thứ ba bên ngoài và ngược lại ngoại trừ một số hạn chế nhất định, đôi khi có thể được cập nhật. BẠN NÂNG CẤP VÀ NẮM GIỮ THỜI GIAN HẤP DẪN TIMEBITEX CHỐNG LẠI BẤT K CL YÊU CẦU, NHU CẦU VÀ THIỆT HẠI NÀO, TRỰC TIẾP, TRỰC TIẾP, LIÊN QUAN ĐẾN ĐẶC BIỆT BẤT K IN MỘT HÀNH ĐỘNG NÀO TRONG HỢP ĐỒNG, NGHIÊM TRỌNG

8.2. Ủy quyền để tạo một địa chỉ. Bạn hiểu và thừa nhận rằng một địa chỉ nhận tài sản tiền điện tử sẽ được tạo tự động ngay khi bạn yêu cầu chuyển khoản Tiền gửi và trước khi bất kỳ tài sản tiền điện tử nào có thể được gửi vào tài khoản TimeBitex của bạn và bạn cho phép hoàn toàn và không thể ủy quyền cho việc tạo ra nó.

8.3. Xác minh quyền sở hữu. Trong trường hợp bạn được yêu cầu xác minh rằng bạn sở hữu tài sản tiền điện tử của dịch vụ bên thứ ba mà bạn sử dụng để gửi tài sản tiền điện tử vào tài khoản TimeBitex của mình, bạn cam kết cung cấp xác minh đó bằng cách làm theo hướng dẫn của TimeBitex.

8.4. Gửi tiền / Ủy quyền rút tiền. Khi bạn yêu cầu chúng tôi Gửi / Rút tài sản tiền điện tử vào / ra khỏi tài khoản TimeBitex của bạn, bạn cho phép TimeBitex thực hiện chuyển khoản đó.

8.5. Không kiểm soát các dịch vụ của bên thứ ba. Bạn có thể bị tính phí bởi dịch vụ bên thứ ba mà bạn sử dụng để gửi tài khoản TimeBitex của mình. TimeBitex không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí dịch vụ của bên thứ ba nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bạn sử dụng dịch vụ của bên thứ ba và bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện áp dụng cho bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba nào.

8.6. Từ chối hoặc đình chỉ tiền gửi / chuyển khoản rút tiền. Trong một số trường hợp, dịch vụ của bên thứ ba có thể từ chối tài sản tiền điện tử của bạn để được xử lý, tạm dừng chuyển khoản Gửi / Rút tiền của tài sản tiền điện tử của bạn hoặc không thể hỗ trợ chuyển khoản, hoặc có thể không có sẵn. BẠN ĐỒNG Ý R YOUNG BẠN S HOLD KHÔNG GIỮ ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA TIMEBITEX CHO BẤT K CL YÊU CẦU NÀO, NHU CẦU VÀ THIỆT HẠI, BẤT K DIR TRỰC TIẾP NÀO, BẤT K, BẤT K L ĐẠI DIỆN NÀO, BẤT K L DỮ LIỆU, DỄ DÀNG TRONG MỘT HÀNH ĐỘNG TRONG HỢP ĐỒNG, NGHIÊM TRỌNG

8.7. Sự chậm trễ. Theo các điều kiện của các điều khoản này, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để ghi lại tất cả các giao dịch chuyển tiền trên cơ sở ngay khi có thể. Tuy nhiên, thời gian liên quan đến Gửi tiền / Rút tài sản tiền điện tử phụ thuộc vào hiệu suất của dịch vụ bên thứ ba và chúng tôi không đảm bảo rằng tài sản tiền điện tử sẽ được gửi / Rút tiền trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. BẠN Ở ĐÂY HIỂU VÀ CHẤP NHẬN, R ANNG BẤT K DEL TRẢ LỜI NÀO LÀ KHẢ NĂNG; BẠN NÂNG CẤP VÀ NẮM GIỮ THỜI GIAN HẤP DẪN TIMEBITEX CHỐNG LẠI BẤT K CL YÊU CẦU, NHU CẦU VÀ THIỆT HẠI NÀO, TRỰC TIẾP, TRỰC TIẾP, LIÊN QUAN ĐẾN ĐẶC BIỆT, HOẶC BẤT K D CÁC BỆNH NHÂN NÀO KHÁC BẤT K IN MỘT HÀNH ĐỘNG NÀO TRONG HỢP ĐỒNG, NGHIÊM TÚC (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI NEGLIGENCE) HOẶC KHÁC, PHÁT HIỆN HOẶC BẤT KAY CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHUYỂN GIAO.

9. Điều khoản dịch vụ của TimeBitEX – CRYPTO ASSETS TRADING

9.1. Xin lưu ý rằng chúng tôi không cung cấp cho bạn tài chính và do đó không thực hiện và hỗ trợ giao dịch ký quỹ. Các giao dịch diễn ra giữa người dùng.

9.2. Khi bạn gửi lệnh giao dịch mới thông qua nền tảng của chúng tôi, bạn cho phép TimeBitex:
a. ghi lại việc chuyển tài sản tiền điện tử của bạn từ / vào / trên tài khoản TimeBitex của bạn và / hoặc,
b. nếu có thể, hãy dự trữ tài sản tiền điện tử của bạn trên tài khoản TimeBitex của bạn theo lệnh giao dịch đó
c. và tính phí cho bạn bất kỳ khoản phí áp dụng nào cho hồ sơ đó (như được mô tả trong các điều khoản).

9.3. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng, tương ứng với hoạt động giao dịch của bạn, nền tảng TimeBitex:
a. không đóng vai trò là nhà môi giới, trung gian, đại lý hoặc cố vấn của bạn hoặc trong bất kỳ năng lực ủy thác nào;
b. không hoạt động như một bên chuyển giao một tài sản tiền điện tử cụ thể.

9.4. Tỷ giá thương mại. Mỗi lệnh giao dịch được đặt sẽ tạo ra tỷ giá hối đoái thị trường khác nhau. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng thông tin về mức giá được cung cấp qua TimeBitex có thể khác với mức giá hiện hành được cung cấp qua các nguồn khác ngoài nền tảng của chúng tôi.

9.5. Sự biến động của thị trường. Đặc biệt trong các giai đoạn khối lượng lớn, tính thanh khoản kém, chuyển động nhanh hoặc biến động trên thị trường đối với bất kỳ tài sản tiền điện tử nào, tỷ lệ thị trường thực tế mà giao dịch giao dịch thị trường được thực hiện có thể khác với tỷ lệ hiện hành được chỉ định qua nền tảng TimeBitex tại thời điểm của bạn giao dịch thương mại. Bạn hiểu rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ biến động tỷ lệ như vậy.

9.6. Tỷ lệ có sẵn thông qua nền tảng TimeBitex sẽ không được coi là một lời khuyên đầu tư hoặc tài chính hoặc được gọi là như vậy và không thể được sử dụng làm cơ sở của chiến lược đầu tư, vị trí pháp lý tại tòa án và không có gì có thể được đảm bảo trong thông tin về tỷ lệ không chứa lỗi, sai sót, trình bày sai hoặc thất bại, v.v … TRƯỚC, NEITHER TIMEBITEX, BẮC, Ở ĐÂU ÁP DỤNG, BẤT K OF ĐẠI DIỆN NÀO, NGƯỜI ĐÀO TẠO CỦA CHÚNG TÔI, NGƯỜI ĐẠI DIỆN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN VÀ, TRONG THAM GIA, NHƯ ĐẾN CHÍNH XÁC HOẶC HOÀN THÀNH THÔNG TIN GIÁ. BẠN ĐỒNG Ý ĐỂ NÂNG CẤP VÀ NẮM GIỮ THỜI GIAN HẤP DẪN TIMEBITEX CHỐNG LẠI BẤT K CL YÊU CẦU NÀO, NHU CẦU VÀ THIỆT HẠI, BẤT K DIR VIỆC NÀO, TRỰC TIẾP, LIÊN QUAN ĐẾN BẤT K L DỮ LIỆU, DỄ DÀNG TRONG MỘT HÀNH ĐỘNG, TRONG HỢP ĐỒNG, KIẾM TIỀN