Listing application - Timebit Exchange - Safely, fastly

Listing application

Đối với mọi yêu cầu niêm yết, TimeBit sẽ đánh giá các mã thông báo mới. Tất cả các mã thông báo như vậy phải đáp ứng các yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

    1. Mã thông báo dựa trên một dự án cụ thể được vận hành bởi một nhóm đáng tin cậy và được chứng thực, được hỗ trợ bởi các chuyên gia kỹ thuật
    2. Dự án đáp ứng các yêu cầu tuân thủ và không có rủi ro chính sách;
    3. Dự án tiết lộ thông tin trung thực kịp thời, bao gồm cả giấy trắng và báo cáo tiến độ.

Nếu bạn quan tâm đến danh sách mã thông báo, vui lòng gửi giấy trắng của bạn đến địa chỉ email sau: [email protected]